02/822 19 41; 02/822 92 63 wyasko@yahoo.com

Важна информация свързана с личните данни!

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

General Data Protection Regulation

„Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Ви известяваме, че „ЯСКО КОМЕРС“ ЕООД поддържа пълна конфиденциалност на личните данни, които ни предоставяте.

Те се използват единствено за изпълнение на поетите от нас договорни задължения с Вас, отговарящи на предмета на дейност на Дружеството. За изпълнение целите на регламента предприехме следните мерки: Изведохме основните положения относно обработката и защитата на Вашите данни в отделен документ (Декларация за поверителност).

Обновихме Общите условия на сайта www. yasko.eu.

Ако имате въпроси във връзка с обработката на Вашите лични данни или желаете да упражните Вашето право на достъп, коригиране и заличаване, молим да се свържете с нас на email: GDPR@yasko.eu

С уважение,
Екипът на ЯСКО КОМЕРС“